+ 86-572-2756071

החברהיתרון

חדשמוצרים

ג'ג'יאנגהאילישיןייבואוייצואושות'בע
עלינו
ג'ג'יאנגהאילישיןייבואוייצואושות'בע"מ

כספקיתסחורותעולמיתבמשךיותרמ-18שנה,浙江海李信进出口188金宝亚洲体育官网有限公司有限公司(בקיצורHailixin)פועלתכפלטפורמהלמענהמהירלעמידהבמוצריםחיצוניים,חומרהודרישותכימיותסביבתיותברחביהעולם。הממוקמתבמזרחסין——חוז”ו,במרחקשלכ-100קילומטריםמשנחאי,ארגנההייליקסיןצוותבכירהמונהכ-50חבריםעםחוויותויעילותגבוההבתעשייההחלמהייצורבמקום,בקרתאיכות,משלוחועדשירותלקוחות。

  • 18 +ניסיוןשלשנים
  • 24שעותמקוונות
  • 365משלוחיםנשלחו

השירותשלנו

אחראיעלשירותלאחרהמכירהעםאחריותשל15שנה。

הכימאוחרחדשות